REGULAMIN APARTAMENTÓW „KANONICZA 22”

1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości (zwanych w dalszej części regulaminu: „Gośćmi”) przebywających na terenie Apartamentów „Kanonicza 22” w Krakowie (zwanych dalej: „Apartamentami”).

2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, a także na stronie Apartamentów www.kanonicza22.com.

3. Wszelkich informacji podczas pobytu w Apartamentach udziela Gościom pracownik obiektu, który jest również odpowiedzialny za przyjmowanie uwag co do świadczonych usług.

4. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując dany apartament, przyjmuje się, iż apartament został wynajęty na jedną dobę.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, zgłoszone do godziny 22.00 dnia poprzedzającego upływ terminu planowanego pobytu, zostanie uwzględnione w miarę możliwości.

6. W przypadku pozostawienia rzeczy Gości w apartamencie po upływie czasu pobytu wskazanego w rezerwacji, rzeczy zostaną umieszczone w innym pomieszczeniu na koszt i ryzyko Gościa.

7. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w Apartamentach, telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie www.kanonicza22.com. W każdym przypadku rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji.

8. Zmiana terminu rezerwacji zostanie uwzględniona w miarę możliwości noclegowych.

9. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa, zastrzega się możliwość obciążenia go odpowiedzialnością za szkodę powstałą z tego tytułu.

10. Przy zameldowaniu Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik Recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do apartamentu.

11. Pieniądze, biżuteria i inne wartościowe rzeczy wniesione przez Gościa do Apartamentów powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w wynajętym apartamencie.

12. Obiekt Apartamenty „Kanonicza 22” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, zapewniając warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu (w tym zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących Gości), profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gości, a w przypadku obecności wyłącznie za ich zgodą i na życzenie.

13. Każdy z Gości zobowiązany jest do poszanowania mienia prowadzącego Apartamenty oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, pracownicy Apartamentów mają prawo i obowiązek podjąć stosowne działania włącznie z dokonaniem zgłoszenia na policję, jeżeli takowa konieczność nastąpi.

14. Gość Apartamentów powinien zawiadomić pracownika obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15. Gość Apartamentów jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

16. Gość Apartamentów jest zobowiązany dokonać zapłaty za wszelkie dobra i usługi nabyte w trakcie pobytu w Apartamentach. W przypadku uchybienia obowiązkowi zapłaty, prowadzący Apartamenty zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa podanej jako gwarancja rezerwacji.

17. Dzieci przez cały okres pobytu w Apartamentach muszą przebywać pod stałą opieką rodziców bądź opiekunów.

18. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem, nawet w sytuacji gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

19. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy, bez dostępu do nich osób postronnych.

20. W całym budynku obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00. W godzinach ciszy nocnej Goście jak i osoby odwiedzające Gości mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób przebywających w budynku.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

22. W Apartamentach jak i na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w apartamencie w momencie wymeldowania, będą odesłane na prośbę Gościa na wskazany przez niego adres, na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji, rzeczy będą przechowywane w sejfie na terenie obiektu przez okres 3 miesięcy, na kosz i ryzyko Gościa.

24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu prowadzący Apartamenty zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług Gościowi, który je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Apartamentów, w tym do uregulowania wszelkich należności.

25. Prowadzący Apartamenty może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu lub szkodę na osobie bądź w inny sposób zakłócił spokój na terenie obiektu.

26. Samochód Gościa może zostać odprowadzony na płatny parking przy ul. Kopernika 8 w Krakowie po pozostawieniu kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu pracownikowi Apartamentów. Możliwość pozostawienia samochodu na parkingu jest uzależniona od ilości dostępnych miejsc. Koszt pozostawienia samochodu na parkingu wynosi 50 zł za dobę. Prowadzący Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za samochody Gości zaparkowane przy Apartamentach oraz pozostawione w nich mienie.

27. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.